1)

فرا رسيدن ميلاد با سعادت دخت نبي اكرم (ص)، روز مادر و هفته گراميداشت مقام زن مبارك باد.

حضرت فاطمه زهرا (س)، جلوه اي بي بديل از معجزه آفرينش خداوندي و سرشته در كالبد يك زن است، زني كه تجلي وجودي او در نظام هستي، تمثيلي شايسته از تكامل و تعالي در تمامي عرصه هاي زندگي است.
1401/10/21
فهرست