1)

كتابخانه مركزي دانشگاه سوره به نرم افزار ثنا مجهز شد.

 
کتابخانه مرکزی دانشگاه سوره و کتابخانه های تحت پوشش شامل دانشكده فرهنگ و ارتباطات و دانشكده معماري به نرم افزار مدیریت کتابخانه و کتابخانه دیجیتال ثنا مجهز گردید.


1400/8/23
فهرست