1)

نگاهي به شهر خلاق: مجموعه مقاله ها و گفتگوها

پديدآور:
ناشر: اصفهان سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان
سال نشر: ۱۳۹۶
1400/7/6
2)

مرفولوژي شهري: جغرافيا، آمايش و معماري شهر

پديدآور: آلن، رمي
ناشر: تهران دانشگاه هنر
سال نشر: ۱۳۸۸
1400/7/6
4)

گزيده منظر شهري

پديدآور: كالن، گوردون
ناشر: تهران دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ
سال نشر: ۱۳۷۷ ،‎۱۳۹۴
1400/7/6
5)

طراحي شهري: گونه شناسي رويه ها و طرح ها: همراه با بيش از پنجاه مورد خاص

پديدآور: لنگ، جان تي
ناشر: تهران دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ
سال نشر: ۱۳۸۶ ،‎۱۳۹۳
1400/7/6
6)

مباني برنامه ريزي شهري

پديدآور: سيف الديني، فرانك
ناشر: تهران آييژ
سال نشر: ۱۳۸۳
1400/7/6
7)

مقدمه اي بر مباني برنامه ريزي شهري

پديدآور: شيعه، اسماعيل
ناشر: تهران دانشگاه علم و صنعت ايران
سال نشر: ۱۳۸۴ ،‎۱۳۸۹
1400/7/6
8)

روشهاي علمي تحليل مسائل شهري

پديدآور: كاتانيزي، آنتوني جيمز
ناشر: تهران دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ
سال نشر: ۱۳۵۶ ،‎۱۳۷۱
1400/7/6
9)

تجدد، فراتجدد و پس از آن در شهرسازي

پديدآور: بحريني، حسين
ناشر: تهران دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ
سال نشر: ۱۳۷۸
1400/7/6
10)

مباني طراحي شهري

پديدآور: هدمن، ريچارد
ناشر: تهران دانشگاه علم و صنعت ايران، مركز انتشارات
سال نشر: ۱۳۷۰ ،‎۱۳۷۱
1400/7/6
11)

مباني طراحي شهري

پديدآور: هدمن، ريچارد
ناشر: تهران دانشگاه علم و صنعت ايران، مركز انتشارات
سال نشر: 1370 ،1371
1400/7/6
فهرست