اصول اسكيس و تكنيك هاي راندو در طراحي صنعتي


  پدیدآورنده: ايسن، كوس
  ناشر: تهران كتاب وارش : ايثارگران
  سال انتشار: ۱۳۹۰
  قيمت:
  موضوع: ترسيم و طراحي -- فن | طراحي صنعتي
  شماره رکورد: 14541
  نوع سند: كتابهاي فارسي

1400/7/6
درخواست


امتياز
0/5
امتياز کل: - از 5

تبيين ارتباط شناختي جدال احسن در قرآن كريم

پدیدآورنده:
ناشر:
سال انتشار:


پدیدآورنده:
ناشر:
سال انتشار:

آثار منتخب سومين جشنواره بين المللي هنرهاي تجسمي فيلم فجر

پدیدآورنده: ميرهاشمي، عباس
ناشر: تهران موسسه توسعه هنرهاي تجسمي معاصر
سال انتشار: ۱۳۸۹


اصول اسكيس و تكنيك هاي راندو در طراحي صنعتي

پدیدآورنده: ايسن، كوس
ناشر: تهران كتاب وارش : ايثارگران
سال انتشار: ۱۳۹۰

طراحي اقليمي: اصول نظري و اجرائي كاربرد انرژي در ساختمان

پدیدآورنده: واتسون، دونالد
ناشر: تهران دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ
سال انتشار: ۱۳۷۲ ،‎۱۳۹۲

مباني طراحي شهري

پدیدآورنده: هدمن، ريچارد
ناشر: تهران دانشگاه علم و صنعت ايران، مركز انتشارات
سال انتشار: 1370 ،1371

فرهنگ تصويري: ويژه طراحان گرافيك، هنرمندان طراح، معماران ...

پدیدآورنده: واير، ديويد
ناشر: تهران جهاد دانشگاهي، واحد هنر: اسليمي
سال انتشار: ۱۳۷۷ ،‎۱۳۷۸

پدیدآورنده:
ناشر:
سال انتشار:

فهرست